Gizlilik Politikası

Anasayfa / Gizlilik PolitikasıGREEN HOLDİNG A.Ş, çağdaş, inovatif ve sürdürülebilirlik anlayışıyla, müşteri memnuniyetini ve güvenliğini ön planda tutarak, çeşitli elektronik ortamlar üzerinden sunduğu hizmetlerine müşterilerinin erişimini sağlamaktadır. Bu elektronik ortamlar, www.green.com.tr adresli web sitesi, Müşteri İletişim Merkezi başta olmak üzere, mevcut durumda aktif olan veya teknolojik gelişmelere paralel olarak gelecekte aktif hale getirilecek, elektronik ve/veya telekomünikasyon cihazları vasıtasıyla yapılan her türlü ticari faaliyetlerine yönelik hizmetlerine uzaktan erişimi kapsar.

GREEN HOLDİNG, müşterilerinin bu elektronik ortamları kullanmaları sırasında edinilenler de dâhil olmak üzere, müşterilere dair edinmiş olduğu bilgilerin gizliliğini, kişilik haklarına saygılı şekilde ve bu “Gizlilik Politikası” çerçevesinde korumayı taahhüt eder.

Gizlilik Politikasi’nin gayesi , GREEN HOLDİNG (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan greenenerji.com.tr internet sitesinin (“site”) işletilmesi sırasında site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“veri sahibi”) tarafindan şirket ile paylaşılan veya şirket’in, veri sahibi’nin site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektir.

Veri sahibi, işbu gizlilik politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?
İşbu başlık altında, şirket tarafından işlenen ve kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu gizlilik politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • İletişim Formu - Konusu/nedeni
 • İletişim Formu - İletişim bilgileri
  - Adı Soyadı
  - E-posta adresi
  - Telefon Numarası
 • İletişim formu - Talep Metni

KVKK’nin 3 ve 7. maddeleri uyarınca geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri çerçevesinde kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu gizlilik politikasi hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?
Şirket, veri sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, veri sahibi’ne işbu gizlilik politikasi ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, şirket yetkililerine, topluluk şirketlerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Şirket, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), veri sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu gizlilik politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek ve yasalarda açıkça tanımlanmış yükümlülükleri yerine getirmek amaçlarıyla için sms gönderimi yapanlar da dahil olmak gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların veri sahibinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere erişim hakkı ve düzeltme talepleri hakkında veri sahibi, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için “kişisel veri sahibi tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin form”u kullanılabilecektir. Bu doğrultuda yapılacak başvurulara en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilmektedir. Kanuni hakların kullanılması ile ilgili detaylı bilgilere greenenerji.com.tr adresindeki GREEN HOLDİNG kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının “kişisel veri sahiplerinin hakları; bu hakların kullanılması ve değerlendirilmesi” başlıklı bölümünden ulaşabilir.

Veri sahibi, işbu gizlilik politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi
Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sinirli olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler
Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu gizlilik politikasında ifade edilen şartlarda,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını,

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, veri sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu gizlilik politikası ve kişisel verilerin korunması kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
Şirket, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel gizlilik politikası, veri sahibine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

GREEN HOLDİNG